WHA PAN GAN

TH EN

กระเป๋าสะพายข้างสีแดงลายจุด

บ้านบึงตาต้า

Handmade
Eastern Seaboard Industrial Estate [Rayong] – ESIE

กระเป๋าสะพายข้างสีแดงลายจุด

Price :
290 Baht
Product details :
  • กระเป๋าสะพายข้างสายสะพายสามารถปรับได้
  • สายสะพายสามารถถอดได้
  • มีซิบด้านบน 3 ข่อง
  • 1 ช่องสามารถใส่บัตรได้ 6 ช่อง และใส่ธนบัตรได้ 1 ช่อง
Contact Us
Entrepreneur : นางสาวนภา เขียวเหล็ก
Address : ชุมชนบ้านบึงตาต้า หมู่ที่ 2 บ้านบึงตาต้า
Telephone Number : 084-529-5335
Updated : | 1,750 Viewed